Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Exclusive Cleaning Services GCV

De consument heeft het recht om af te zien van de aankoop binnen de daartoe bepaalde wettelijke termijn van zeven werkdagen conform artikel 80 van de wet handelspraktijken van 14/07/1991. 

De leveringstermijnen worden opgegeven volgens de informatie die ons ter beschikking gesteld wordt door de leveranciers. Bij onredelijke overschrijding van de leveringstermijnen kan de klant het aankoopcontract schriftelijk verbreken zonder enige kost. 

Klachten betreffende levering dienen gedaan per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de leveringsdatum. 

Reeds op het ogenblik dat de offerte wordt opgesteld moeten koper en verkoper weten wie welke kosten, risico’s en formaliteiten zal dragen bij het vervoer van goederen naar de plaats van bestemming. Alleen als die kosten en verplichtingen in de prijs verrekend zijn, weten zij wat het product echt zal kosten. 

Algemene Verkoop en Leveringenvoorwaarden.

Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens deze Verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven. 

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst met verkoper komt slechts tot stand na acceptatie van een order door verkoper.

Alle aanbiedingen a zijn vrijblijvend en verplichten verkoper niet tot levering.

Specificaties van aanbiedingen worden vrijblijvend verstrekt, maar binden verkoper niet.

Indien aanbiedingen en prijzen verschrijvingen of vergissingen bevatten die koper naar redelijkheid had behoren te begrijpen, kan verkoper niet aan die aanbiedingen en prijzen worden gehouden door koper.

Levering

De in België algemeen gebruikelijke (grammaticale) betekenis is van toepassing op de overeengekomen leveringsbedingen, tenzij voor de (grammaticale) interpretatie van het leveringsbeding regels zijn gegeven door de internationale Kamer van Koophandel in de zgn. Incoterms. In dat geval geldt de definitie volgens de meest recente Incoterms in welk geval de betreffende Incoterm van toepassing is. Het vorenstaande laat het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden onverlet.

Verkoop en levering van goederen geschiedt “af fabriek”, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. De koper draagt het risico bij verzending van de goederen en zorgt voor adequate verzekering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen koper en verkoper. De wijze van verzending en vervoer wordt door de verkoper bepaald.

De opgegeven levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Indien de indicatieve levertijden worden overschreden geeft dit geen recht op schadevergoeding, of het recht de overeenkomst te ontbinden of van de order af te zien . De verkoper is gerechtigd omstreeks de overeengekomen tijd te leveren.

Indien overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat koper de overeenkomst (langer) in stand laat, is koper gerechtigd de order te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of stelling van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van de verkoper wordt verschaft, is verkoper gerechtigd de levering op te schorten of te weigeren.

In het geval van terugzending of weigering van goederen, is de terugzending voor rekening en risico van de koper.

Eigendomsvoorbehoud

Goederen blijven eigendom van verkoper tot koper volledig heeft voldaan aan de op haar berustende betalingsverplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst met verkoper. Koper is evenwel gerechtigd zolang hij zijn verplichtingen jegens verkoper nakomt, in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. Koper is niet gerechtigd de goederen te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen en is bovendien verplicht verkoper onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele acties van derden m.b.t. de aan verkoper toebehorende goederen.

In geval van niet-nakoming door koper, zoals opgenomen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden, zal verkoper het recht hebben de geleverde goederen zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te halen. Daartoe zal de koper alles doen wat binnen haar macht ligt om verkoper toegang verlenen tot die plaatsen waar de eigendommen van verkoper zich bevinden.

Prijzen

De in de prijscourant of elders door de verkoper gepubliceerde prijzen kunnen door de verkoper te allen tijde worden gewijzigd. Alle (gepubliceerde) prijzen van verkoper betreffen netto prijzen, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. De facturering geschiedt tegen prijzen die gelden op de dag van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen verkoper en koper.

Betalingscondities

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Koper heeft niet het recht van verrekening of opschorting. 

Indien binnen 14 dagen na factuurdatum nog geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is als dan  – onverminderd de overige rechten van verkoper in dat geval -over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Op het moment dat koper in verzuim is wordt de wettelijke handelsrente over het opeisbare bedrag berekend vanaf de factuurdatum tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.  Alle aan de inning verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper met een minimum van 18% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 40 €.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Zekerheidstelling

Voor zover de verkoper geen aanspraak kan maken op een eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, draagt verkoper de door verkoper geleverde zaken aan koper over onder voorbehoud van een bezitloos pandrecht. 

Koper is verplicht om desgevraagd voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn bestaande verplichtingen jegens verkoper. Is een gestelde zekerheid onvoldoende geworden, dan is de koper verplicht desgevraagd die zekerheid aan te vullen of te vervangen. De omvang van de gevraagd zekerheid dient in verhouding te staan tot het beloop van de desbetreffende verplichtingen van koper.

 Koper is in verband met het gestelde in de voorgaande drie bepalingen van dit artikel, gehouden zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van een pandakte. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. 

Indien koper niet aan zijn verplichtingen jegens verkoper voldoet, zijn de openstaande en opeisbare vorderingen te kwalificeren als lening. Koper verleent aan verkoper een volmacht bij voorbaat  ten einde voornoemde lening zo nodig vast te leggen in een notariële akte, ter verkrijging van een  executoriale titel. 

Niet nakoming

In geval van faillissementsaanvraag, faillissement, beslaglegging, liquidatie of in geval van aangevraagde surseance van betaling van een der partijen, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

Overmacht

In geval van overmacht heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gebonden te zijn.

Overmacht bestaat onder meer uit de volgende situaties: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en ieder andere voor verkoper niet voorziene en buiten zijn macht liggende omstandigheid op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

Aansprakelijkheid/reclamaties

Ten opzichte van de door verkoper verkochte en afgeleverde goederen/diensten, draagt verkoper geen enkele aansprakelijkheid ongeacht de grond waarop een actie tot schade vergoeding wordt gebaseerd, behalve indien de koper kan aantonen dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper. 

Koper is verplicht de goederen/diensten vanuit hun originele verpakking bij aflevering te controleren. Reclamaties t.a.v. beschadiging, kwaliteit, eventueel manco of andere gebreken, dienen binnen 3 werkdagen na aflevering van de goederen schriftelijk bij verkoper ingediend te worden, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft op straffe  van verval van enig vorderingsrecht. 

Reclamaties met betrekking tot een bepaalde geleverde zaak laten de verplichtingen van de koper met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.

Ingeval verkoper een geleverde zaak gedeeltelijk of geheel vervangt wordt verkoper  eigenaar van het te vervangen gedeelte respectievelijk van de te vervangen zaak.

De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd na  schriftelijke toestemming van verkoper.

Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk te beperken.

Verkopers totale aansprakelijkheid ter zake van de aan koper geleverde goederen zal nimmer het netto verkoopbedrag en het factuurbedrag der geleverde goederen te boven gaan. Bovendien is de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door gebreken van de goederen en emballage, beperkt tot directe schade aan personen of goederen. De directe schade die door verkoper aan koper wordt vergoed, zal nimmer het door de schadeverzekeraar van verkoper uit te keren schadebedrag te boven gaan. Mocht de schade van koper niet door verzekeraars worden gedekt, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot  de directe schade van koper en is voorts beperkt tot het schadebedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van verkoper

De aansprakelijkheid van verkoper gaat nooit verder dan bepaald is in deze algemene voorwaarden, ongeacht de actie die koper in stelt – uit welke hoofde dan ook- om haar schade te verhalen. Indien de verkoper dat de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht heeft genomen en een vorderingsrecht jegens koper heeft, vervalt elke aansprakelijkheid van verkoper vervalt door het verloop van twee  maanden vanaf het moment van aflevering van de betreffende goederen.

Vrijwaring

Koper vrijwaart verkoper voor iedere schade die wordt geleden door een derde ten gevolge van het gebruik van producten die door Verkoper aan Koper zijn geleverd.

Retourzendingen

Alleen met toestemming van verkoper mogen goederen die foutief  besteld zijn of foutief geleverd zijn geretourneerd worden. De goederen moeten zich in de oorspronkelijke verpakking en in ongeschonden staat bevinden, zonder stickers of etiketten. 

Klachten en retouren dienen binnen één week na ontvangst van de bestelling door koper gemeld te worden. Koper faxt het daartoe bestemde klachten-retourenformulier volledig ingevuld naar verkoper. Vervolgens stuurt koper het klachten- retourenformulier naar de verkoopafdeling van verkoper.

Goederen die gebonden zijn aan een vervaldatum worden teruggenomen volgens geldende voorwaarden.

De goederen die door verkoper in ieder geval niet retour worden genomen, zijn onder meer: koelkastproducten, producten die onder de Opiumwet vallen en de door verkoper (speciaal) voor koper bestelde producten.

Geschillen

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en waarover niet in onderling overleg een oplossing bereikt kan worden, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bij niet betaling op de vervaldag is er zonder in gebrekenstelling een interest van tien procent verschuldigd vanaf de datum van de factuur. Bovendien wordt, zonder in gebrekenstelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 40 euro ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Turnhout bevoegd.